...

Regulamin Sklepu sklep.hipologia.pl

§1 Definicje użyte w Regulaminie
 1. Sprzedawca – Operatorem sklepu jest Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15A/122, 65-364 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098222 prowadzonym przez RHB 2081 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, kapitał zakładowy 83 600,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 970390317 oraz NIP 9291007996, pod adresem strony internetowej: https://www.carbomedia.pl/, adres e-mail: biuro@carbomedia.pl.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 4. Sklep (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem hipologia.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów.
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu własnym.
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, których przedmiotem sprzedaży są książki wycenione na kwotę w wysokości 15,00 PLN brutto wraz z kosztami przesyłki w wysokości od 4,99 do 20 PLN brutto w zależności od wybranej formy przesyłki.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 8. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar widniejący na stronie.
§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego hipologia.pl, którego właścicielem jest Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (nazywany dalej jako: „Sprzedawca”).
 2. Sklep internetowy hipologia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, witryny internetowej Sklepu, jak również do wzorów, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem.
§3 Zasady korzystania ze Sklepu
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego jednoznaczna akceptacja.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu korzystających z wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz rodzajów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa obsługująca język JavaScript oraz Cookies, z aktywnym połączeniem z Internetem o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze szacunek dla dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz z instrukcją obsługi, jeżeli taka została dołączona do Towaru.
 6. Dostęp do historii zakupów zyskują wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.
§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży należy wejść na stronę internetową Sklepu, wybrać Towar, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianego Towaru przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie go do koszyka.
 5. Podczas składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi Klientowi oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz całkowitej Ceny zamawianych produktów lub usług, w tym ewentualnych kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeżeli takowe występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • czasu dostawy.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 11. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
 12. Klient zainteresowany uzyskaniem faktury VAT za zakupiony Towar musi zaznaczyć określone pole „Wnioskuję o wystawienie Faktury VAT” przed naciśnięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
§5 Dostawa
 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres lub punkt odbioru wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. Koszt dostawy każdorazowo wskazywany jest przy składaniu Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
§6 Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła i inne opłaty.
 2. Klient klikając w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zobligowany jest do uiszczenia opłaty.
 3. Klient ma możliwość zapłaty:
  • za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Tpay”.
   Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w momencie zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym, wyjątek stanowi wyłącznie wybranie opcji dostawy za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wtedy Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia od razu po złożeniu zamówienia przez Klienta. Jeśli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia w realizacji zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany przez Sprzedawcę e-mailem podanym przez Klienta w momencie składania zamówienia w Sklepie.
§7 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia wydania Towaru w posiadanie Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia wydania w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie można wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę).
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§8 Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów dotyczących rękojmi zawartych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w niniejszym Regulaminie.
 3. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć m.in. krótki opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub usunie wadę. W przypadku gdy wymiana Towaru lub usunięcie wady byłoby niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi należną mu kwotę.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: europa.eu/consumers/odr

Scroll to Top
Ta strona korzysta z cookies

Aby dowiedzieć się więcej o zbieraniu danych użytkownika sprawdź politykę prywatności.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.