Polityka prywatności Sklepu sklep.hipologia.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego sklep.hipologia.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15A/122, 65-364 Zielona Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098222 prowadzonym przez RHB 2081 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, kapitał zakładowy 83 600,00 zł wpłacony w całości, posiadającą REGON 970390317 oraz NIP 9291007996, pod adresem strony internetowej: https://www.carbomedia.pl/, adres e-mail: biuro@carbomedia.pl (dalej: „Administrator”).
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej między stronami umowy.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z wielkiej litery (np. Sklep, Sprzedawca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu:

 • realizacji zamówień składanych w Sklepie,
 • realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną,
 • bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług Administratora.

2. Sklep zbiera następujące dane osobowe Użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

3. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt 2 powyżej jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych przy składaniu zamówienia uniemożliwi realizację zamówienia.

4. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 • Ukształtowanie treści i dostosowanie ich pod Użytkownika,
 • Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • Zbieranie raportów danych demograficznych i zainteresowań klientów.
III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodni z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”..
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji..
 3. W przypadku Użytkowników dokonujących zakupu w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej podstawą przetwarzania ich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celu realizacji zawartej między stronami umowy.
 4. Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.
IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a w szczególności prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie.

 • W przypadku gdy Administrator ma zamiar przetwarzać lub przetwarza dane Użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona również do:
 • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

4. W celu realizacji uprawnień wspomnianych powyżej można skontaktować się z Administratorem w stosownej wiadomości wysłaną pod adres poczty elektronicznej biuro@carbomedia.pl lub telefonicznie pod numerem +48 68 323 86 33.

V. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są i nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia RODO.
VI. PLIKI COOKIES

1.Sklep używa plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • zarządzanie założonym kontem Użytkownika w Sklepie,
 • utrzymanie sesji Użytkownika w celu zrealizowania zakupów.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

VII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności.
 2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.
 2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Scroll to Top
Ta strona korzysta z cookies

Aby dowiedzieć się więcej o zbieraniu danych użytkownika sprawdź politykę prywatności.